Ekologiczne źródło ciepła w polskich domach i wysoka efektywność energetyczna w budynkach jednorodzinnych to priorytet rządowego programu Czyste Powietrze.

Tylko takie podejście do tematu ogrzewania pomoże naprawić powietrze w Polsce. Czy jestem w grupie osób, kwalifikujących się do dotacji na ekologiczne ogrzewanie – o to najczęściej pytają Internauci.

W budynkach nowo budowanych sprawa jest najprostsza. Każdy ma prawo ubiegać się o dotację. W przypadku modernizacji już istniejącej kotłowni trzeba wykazać, że nasze źródło ciepła jest przestarzałe i kwalifikuje się do udziału w programie.

 

BUDYNKI NOWO BUDOWANE

W ramach programu Czyste Powietrze możemy ubiegać się o dofinansowanie do:

 • węzeł cieplny z programatorem temperatury wraz z wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła
 • pompa ciepła z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła
 • kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz wraz z wykonaniem montażu nowego źródła ciepła
 • kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej wraz z wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego wraz z wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła
 • kocioł na paliwo stałe – na biomasę (np. pellet) lub na węgiel, spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe wraz z wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu

Uwaga! Warunkiem przyznania dofinansowania do wyżej wymienionych inwestycji jest odpowiednie ocieplenie budynku.

 

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

Warunek – posiadany kocioł na paliwo stałe musi być klasy niższej niż 5 wg normy PN EN 303-5:2012

Uwaga – program Czyste Powietrze nie przewiduje modernizacji kotłowni dla posiadaczy kotłów gazowych

W ramach programu Czyste Powietrze możemy ubiegać się o dofinansowanie do:

 • węzeł cieplny z programatorem temperatury wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła
 • pompa ciepła z osprzętem wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 • kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła
 • kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu;
 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem wraz z wykonaniem usługi docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów;
 • materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi wersja 1.5.4 i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi wraz z wykonaniem usługi docieplenia przegród budowlanych;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z wykonaniem usługi demontażu starej stolarki i usługą montażu nowej stolarki;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej oraz wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wymiana elementów istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 • koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia,
 • koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

MAKSYMALNY KOSZT KWALIFIKOWANY

Warunki dofinanso­wania

Nazwa elementu przedsięwzięciajednostkaMaksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
węzeł cieplnyzestawdo 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznegozestawdo 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olejzestawdo 15 000 zł
pompy ciepła powietrznezestawdo 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodyzestawdo 45 000 zł
instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowejzestawdo 15 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłazestawdo 10 000 zł
kolektory słonecznezestawdo 8 000 zł
mikro­instalacja fotowoltaiczna *zestawdo 30 000 zł
przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa **zestawdo 5 000 zł
przyłącze cieplne ***zestawdo 10 000 zł
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektro­energetyczne ***zestawdo 8 000 zł

 *  Koszt instalacja za 1kWp wynosi 6000 zł
 **  Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikro­instalacji fotowoltaicznej