Na co konkretnie można uzyskać dotację w ramach programu Czyste Powietrze? Czy oprócz wymiany ogrzewania dotyczy ona również modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wykonania przyłącza projektu instalacji gazowej? Rozwiewamy wszelkie wątpliwości publikując szczegółowy spis inwestycji wspieranych przez program Czyste Powietrze.

Program najwięcej oferuje właścicielom jednorodzinnych domów istniejących, czyli oddanych do użytkowania, a także ubiegać się o dotację do prac termomodernizacyjnych (docieplenie budynku, wymiana okien, drzwi wejściowych i garażowych). Znacznie mniej mogą uzyskać właściciele domów nowo budowanych.

DOM NOWO BUDOWANY
Wsparcie dotyczy:

 • wentylacja mechaniczna wraz z montażem
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna oraz panele słoneczne wraz z montażem (pomoc w formie preferencyjnej pożyczki)

UWAGA! Od 1 stycznia 2020 r. skończyło się wsparcie do zakupu i montażu urządzeń grzewczych dla domów nowo budowanych

DOM ISTNIEJĄCY
Warunek – posiadany kocioł na paliwo stałe musi być klasy niższej niż 5 wg normy PN EN 303-5:2012

UWAGA! Program Czyste Powietrze nie przewiduje modernizacji kotłowni dla posiadaczy kotłów gazowych
W ramach programu Czyste Powietrze możemy ubiegać się o dofinansowanie do:

 • węzeł cieplny z programatorem temperatury wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła
 • pompa ciepła z osprzętem wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 • kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła
 • kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100) wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wymiana elementów istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;
 • wentylacja mechaniczna wraz z montażem
 • koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia,
 • koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE :

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem wraz z wykonaniem usługi docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów;
 • materiały budowlane ocieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi wersja 1.5.4 i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi wraz z wykonaniem usługi docieplenia przegród budowlanych;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z wykonaniem usługi demontażu starej stolarki i usługą montażu nowej stolarki;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej oraz wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wraz z regulacją i równoważeniem hydraulicznym instalacji;

UWAGA!

 • zakup oraz montaż OZE – paneli słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej tylko w formie preferencyjnej pożyczki
 • Właściciele domów z pozwoleniem na budowę wydanym przed 15 grudnia 2002r., posiadający ogrzewanie spełniające wymogi programu, mogą wnioskować o dotację do prac termomodernizacyjnych z pominięciem modernizacji kotłowni.

 

 

MAKSYMALNY KOSZT KWALIFIKOWANY

Warunki dofinanso­wania

Nazwa elementu przedsięwzięciajednostkaMaksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
węzeł cieplnyzestawdo 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznegozestawdo 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olejzestawdo 15 000 zł
pompy ciepła powietrznezestawdo 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodyzestawdo 45 000 zł
instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowejzestawdo 15 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłazestawdo 10 000 zł
kolektory słonecznezestawdo 8 000 zł
mikro­instalacja fotowoltaiczna *zestawdo 30 000 zł
przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa **zestawdo 5 000 zł
przyłącze cieplne ***zestawdo 10 000 zł
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektro­energetyczne ***zestawdo 8 000 zł

 *  Koszt instalacja za 1kWp wynosi 6000 zł
 **  Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikro­instalacji fotowoltaicznej