Po założeniu i aktywowaniu konta na internetowym Portalu Beneficjenta, należącym do właściwego ze względu na lokalizację budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można wypełnić wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej.
Kompletny wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez:

  1. Portal Beneficjenta – wówczas dodatkowo należy dostarczyć wydrukowaną wersję papierową do właściwego WFOŚiGW lub gminy, która podpisała porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze.
  2. przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego (nie ma wówczas potrzeby dostarczania wersji papierowej wniosku). Należy jednak pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku (w tym skanów podpisanych oświadczeń osób występujących we wniosku, poza wnioskodawcą).
    Elektroniczny formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia. Dodatkowo, przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie, ale również ocenę.

W przypadku braku możliwości użycia wersji elektronicznej formularza wniosku, dopuszcza się jego wypełnienie w wersji papierowej. Obowiązujące w danym momencie formularze papierowe wniosku można pobrać w siedzibie odpowiedniego WFOŚiGW oraz w siedzibie gminy, która zawarła z WFOŚiGW porozumienie w sprawie realizacji programu Czyste Powietrze, gdzie po wypełnieniu i podpisaniu, należy złożyć gotowy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
(źródło NFOŚiGW)