Portal CzystePowietrze.eu odpowiedział na ponad 800 pytań dotyczących rządowego Programu Czyste Powietrze. Zainteresowanie uzyskaniem dotacji do ogrzewania i termomodernizacji jest bardzo duże. Zapoznanie się z zestawem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania pozwoli uzyskać szybki dostęp do informacji.

DOM NOWO BUDOWANY
Czy mogę wnioskować o dotację do pieca na pellet, okna i ocieplenie budynku?

Przysługuje jedynie możliwość uzyskania dotacji do zakupu i montażu kotła na pellet. Montaż, uruchomienie i odbiór kotła musi nastąpić do końca roku 2019. Pozostałe inwestycje mogą uzyskać wsparcie tylko w przypadku domów istniejących – z pozwoleniem na budowę wydanym przed 15 grudnia 2002 r.

DOM NOWO BUDOWANY
Ubiegam się o dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła i dowiedziałem się, że program zobowiązuje mnie do właściwego ocieplenia domu. Czy ocieplenie, podobnie jak ogrzewanie muszę zamontować do końca tego roku?

O ile urządzenie trzeba zamontować i odebrać (protokół odbioru) do końca roku 2019, to na ocieplenie budynku przysługuje maksymalnie 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Przegrody zewnętrzne i wewnętrze, stolarka okienna oraz drzwiowa muszą spełniać warunki techniczne, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. Wniosek o płatność składamy do funduszu po zamontowaniu pompy ciepła oraz po spełnieniu wymogów dotyczących przegród zewnętrznych i wewnętrznych, okien i drzwi.

DOM DŁUGO BUDOWANY
Moja rodzina buduje dom od przeszło 20 lat. Budynek nie został jeszcze odebrany. O co mogę wnioskować do Programu Czyste Powietrze?

Istnieje możliwość ubiegania się o dotację do zakupu i montażu źródła ciepła, (zakup i montaż do końca roku 2019) oraz rekuperacji. Po odbiorze budynku można ubiegać się o wsparcie dla odnawialnych źródeł energii (panele słoneczne lub mikroinstalacja fotowoltaiczna).

DOM NOWO BUDOWANY
Czy mogę w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze uzyskać dofinansowanie do zakupu i instalacji kotła na pellet?

Tak, program przewiduje takie dofinansowanie. Trzeba jednak pamiętać o istotnych warunkach organizatora programu:

Kocioł na pellet musi spełniać wymogi ekoprojektu. Od producenta wymaga się certyfikatu zewnętrznej jednostki badawczej posiadającej akredytację na badania urządzeń grzewczych w zakresie wymogów ekoprojektu. Do 30 grudnia 2019 r. należy zamontować i odebrać urządzenie, co zostaje potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

Przegrody, okna i drzwi w budynku muszą spełniać warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Beneficjent programu na realizację docieplenia budynku ma do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Wniosek o wypłacenie dotacji składamy po spełnieniu warunków technicznych dotyczących przegród, okien i drzwi.

DOM NOWO BUDOWANY WSPÓLNY
Buduję dom wspólnie z moimi rodzicami. Będzie jedna księga wieczysta, a w niej wyodrębnione dwa lokale mieszkalne z oddzielnymi mediami. Jako źródło ciepła planujemy pompy ciepła – po jednej do każdego mieszkania. Czy mogę w imieniu własnym oraz rodziców wnioskować o te urządzenia?

W tej sytuacji należy złożyć dwa oddzielne wnioski każdy przez właściciela wyodrębnionego lokalu mieszkalnego. Maksymalny koszt kwalifikowany dla każdego z lokali to 53 tys. zł.

WAŻNE. W przypadku budynków mieszkalnych, gdzie wyodrębnienie dwóch lokali mieszkalnych w ramach jednej księgi wieczystej nastąpiło przed 1 stycznia 2019 r. kwota 53 tys. zł to maksymalny koszt kwalifikowany na cały budynek.

DOM ISTNIEJĄCY
Dom odziedziczony po dziadkach, budowany przed wojną, do kapitalnego remontu. O co można wnioskować?

Program Czyste Powietrze oferuje dotację do: wymiany ogrzewania, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, docieplenia przegród wewnętrznych i zewnętrznych, wymiany okien i drzwi, rekuperacji, preferencyjną pożyczkę do zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki, paneli słonecznych). W pierwszej kolejności należy zmodernizować ogrzewanie.

PRZEBUDOWA LECIWEGO DOMU
Kupiłem stary dom, który chcę przebudować, ocieplić, wymienić okna, drzwi i wyposażyć w nowe ogrzewanie. Na co można liczyć w ramach Programu Czyste Powietrze? Czy na przebudowę dachu też mogę uzyskać dotację?

Jeśli przebudowa dotyczy jedynie dachu, zalecamy w pierwszej kolejności wymienić ogrzewanie, zmodernizować system ciepłej wody użytkowej, dokonać docieplenia ścian, wymiany okien i drzwi – na to też można ubiegać się o dotację, gdyż pozwolenie na budowę domu w tym przypadku zostało wydane przed 15 grudnia 2002 r. W ostatniej kolejności należałoby przebudować dach. Gdy prace rozpoczną się od dachu, wówczas przebudowa zmieni status budynku i utracona zostanie możliwość ubiegania się o dotację do ocieplenia, wymiany okien i drzwi. Do przebudowy dachu nie przysługuje dotacja.

WĘGIEL/­PELLET/­CZY GAZ?
Mieszkam w małym mieście i planuję modernizację ogrzewania w kierunku nowoczesnego kotła na groszek węglowy. Czy to prawda, że taki kocioł można instalować w ramach programu tylko w sytuacji, gdy nie ma możliwości podłączenia do ciepła systemowego czy sieci gazowej, lub nie jest ono uzasadnione ekonomicznie?

Tak, to prawda. Dopiero, gdy nie ma możliwości zastosowania wyżej wymienionych rozwiązań, można uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu kotła na groszek węglowy. Inaczej jest w przypadku kotła na pellet, który ustępuje jedynie ciepłu z sieci, natomiast można montować go niezależnie od dostępności sieci gazowej.

WNIOSEK I FAKTURY
Kiedy powinienem zakupić i zamontować pompę ciepła przed czy po złożeniu wniosku?

Inwestycję przeprowadzamy po złożeniu wniosku. (dotyczy to wniosków złożonych po 1 lipca 2019 r.) Inwestycje z fakturami wystawionymi przed złożeniem wniosku nie podlegają dotacji.

WNIOSEK W GMINIE
Czy to prawda, że wniosek o dotację można złożyć w urzędzie gminy/miasta i nie trzeba już osobiście podpisywać umowy na dofinansowanie w siedzibie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej?

Taka dogodność dotyczy gmin, które podpisały z wojewódzkimi funduszami umowę o współpracy w zakresie Programu Czyste Powietrze. Od 1 lipca 2019 r. nie ma konieczności podpisywania umowy w siedzibie funduszu, bowiem złożony i podpisany wniosek jest traktowany jak umowa.

WNIOSKI
Chciałabym się dowiedzieć, czy jako właściciel domu 20-letniego mogę złożyć więcej niż jeden wniosek? Pierwszy, na wymianę ogrzewania, planuję złożyć jeszcze w tym roku, zaś drugi dotyczący termomodernizacji – za 3 lata.

Takie działanie jest dopuszczalne. Jeżeli realizacja poszczególnych etapów inwestycji planowana jest w znacznych odstępach czasu, istnieje możliwość złożenia oddzielnych wniosków. W przypadku domów istniejących, Program Czyste Powietrze zawsze na pierwszym miejscu stawia wymianę źródła ciepła. Zatem najpierw ogrzewanie, później inne realizacje. Urzędnicy namawiają też do złożenia wniosku szerszego i realizacji etapowej. Wówczas po realizacji pierwszego etapu przekazywana jest pierwsza transza dofinansowania, później kolejna. Wnioskujący ma na realizację zadania 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

WNIOSKODAWCA
Czy współmałżonek niebędący właścicielem nieruchomości może złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie składa wyłącznie właściciel domu jednorodzinnego. Jeśli dom ma dwóch właścicieli, wniosek składa jeden za zgodą drugiego.

WNIOSKODAWCA
Mieszkam z żoną i dziećmi w domu moich teściów (teściowie zamieszkują pod innym adresem). Dom wymaga docieplenia i modernizacji ogrzewania. Czy możemy wnioskować do Programu Czyste Powietrze? Czyje dochody należy uwzględnić we wniosku?

Wniosek do programu zawsze składa właściciel lub współwłaściciel budynku. We wniosku złożonym przez teścia lub teściową należy uwzględnić dochód rodziców Pana żony.

WAŻNE. Przy wyliczeniu dochodu bierzemy pod uwagę osoby, które gospodarują i zamieszkują wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie. Należą tu:

  • małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
  • rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,
  • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
  • dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
  • osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie.

Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.

Zwracamy uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

DOCHÓD
Cały ubiegły rok przepracowałem zagranicą. Żona w połowie ubiegłego roku przeszła na urlop macierzyński. Jak mam udokumentować dochody naszej rodziny?

Należy przedstawić ostatnie zeznania podatkowe Pana oraz żony.

Warto wiedzieć, że dochodem są wszelkie opodatkowane formy zarobkowania. Do dochodów nie zaliczamy zasiłków np. zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia 500+, zasiłku opiekuńczego…

ZBYT WYSOKIE DOCHODY
Gdy mowa o granicznej kwocie dochodu wynoszącej 125 tys. zł, które skreślają z udziału w Programie Czyste Powietrze to jest to dochód wnioskodawcy, czy dochód małżonków/osób zarabiających w danym gospodarstwie domowym?

Dotyczy to dochodu wnioskodawcy.

DOŻYWOTNIA SŁUŻEBNOŚĆ A WNIOSEK
Mam dożywotnią służebność w domu należącym do mojej rodziny. Jak mogę skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Wniosek o dotację powinien złożyć właściciel budynku. Jeśli osoba korzystająca ze służebności zamierza ponieść wydatki na wkład własny do inwestycji, która podniesie standard życia, można to uregulować na drodze umowy cywilno-prawnej pomiędzy służebnikiem, a właścicielem.