Adresatami rządowego programu Czyste Powietrze są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, bądź wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, a budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją, wentylacją mechaniczną lub instalacją OZE. Zakres wsparcia uzależniony jest od wieku budynku (więcej: Wymiana ogrzewania z programu Czyste Powietrze najważniejsze fakty) oraz dochodów w gospodarstwie domowym jego właściciela/współwłaściciela.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Wnioski o wsparcie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym ze względu na lokalizację inwestycji.

Najwyższe dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze otrzymują osoby o najniższych udokumentowanych dochodach. Wysokość wsparcia waha się od 15 − 90 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ponadto Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym kwalifikuje do grupy VII w tabeli (zamieszczona poniżej), intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od osiągniętego przez wnioskodawcę lub wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku.

Nie kwalifikują się obecnie do programu osoby, których roczny dochód przekracza 125 528 zł. Zamożni nie stracą – wprost przeciwnie – mogą znacznie prościej skorzystać z możliwości odzyskania pieniędzy zainwestowanych w termomodernizację i nowoczesne urządzenia grzewcze – dzięki uldze termomodernizacyjnej, odliczą sobie od podatku inwestycje, które ze względu na wysokie dochody nie mogą być sfinansowane w ramach Czystego Powietrza. Pamiętajmy jednak, że wprowadzona od 1 stycznia 2019 r. ulga termomodernizacyjna nie dotyczy domów w budowie.

Grupa
Kwota miesięcznego dochodu / osoba

[ zł ]
Dotacja
(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
PożyczkaKwota rocznego dochodu wnioskodawcy

[ zł ]
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
(uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych)
Ido 600do 90 %do 10 %do 100 %
Nie dotyczy
II601 - 800do 80 %do 20 %do 100 %
III801 - 1000do 67 %do 33 %do 100 %
IV1001 - 1200do 55 %do 45 %do 100 %
V1201 - 1400do 43 %do 57 %do 100 %
VI1401 - 1600do 30 %do 70%do 100 %
VIIpowyżej 1600do 18 %*do 82 %do 100 %do 85 528
do 15 %*do 85 %do 100 %od 85 529
do 125 528
0%do 100 %do 100 %powyżej
125 528

Warunki dofinanso­wania

Nazwa elementu przedsięwzięciajednostkaMaksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek
węzeł cieplnyzestawdo 10 000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 20 000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalinzestawdo 10 000 zł
system ogrzewania elektrycznegozestawdo 10 000 zł
kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz / olejzestawdo 15 000 zł
pompy ciepła powietrznezestawdo 30 000 zł
pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wodyzestawdo 45 000 zł
instalacja wewnętrzna ogrzewania i ciepłej wody użytkowejzestawdo 15 000 zł
wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepłazestawdo 10 000 zł
kolektory słonecznezestawdo 8 000 zł
mikro­instalacja fotowoltaiczna *zestawdo 30 000 zł
przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa / olejowa **zestawdo 5 000 zł
przyłącze cieplne ***zestawdo 10 000 zł
przyłącze i instalacje wewnętrzne elektro­energetyczne ***zestawdo 8 000 zł

 *  Koszt instalacja za 1kWp wynosi 6000 zł
 **  Tylko w przypadku podłączenia nowego źródła
*** Z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikro­instalacji fotowoltaicznej